FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन), २०७७ ८०/८१ 03/19/2024 - 11:34 PDF icon शिक्षा ऐन (प्रथम संशोधन) २०७७.pdf
आकष्मिक कोष ऐन, २०७५ ८०/८१ 03/20/2024 - 17:12 PDF icon आकष्मिक कोष ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन (प्रथम संशोधन), २०८० ८०/८१ 03/20/2024 - 17:14 PDF icon आर्थिक ऐन,२०८० पहिलो संशोधन.pdf
कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ८०/८१ 03/20/2024 - 17:16 PDF icon कर तथा गैह्र कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 03/20/2024 - 17:18 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०.pdf
गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ८०/८१ 03/20/2024 - 17:19 PDF icon गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf
गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन ऐन, २०७८ ८०/८१ 03/20/2024 - 17:21 PDF icon गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन ऐन, २०७८.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५ ८०/८१ 03/20/2024 - 17:55 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५.pdf
जल उपयोग ऐन, २०७७ ८०/८१ 03/20/2024 - 17:57 PDF icon जल उपयोग ऐन, २०७७.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ ८०/८१ 03/20/2024 - 18:00 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्न सम्बन्धि बनेको ऐन, २०७५.pdf

Pages